facebook flickr youTube

par

Pär Holmertz

har stor praktisk erfarenhet av att arbeta pedagogiskt med datorer både inom grundskola och gymnasium. Genom att utnyttja digitala verktyg för att stimulera lärares och elevers inre motivation och lust till lärande, har Pär en bred erfarenhet av processen runt den viktiga omdefinitionen av lärar- och elevroll som ett införande av IKT-baserad undervisning möjliggör. Pär har sedan sitt första 1:1-projekt år 1995, samlat erfarenheter från åtskilliga praktiska införandeprocesser.

Han har stor erfarenhet av att arbeta med såväl visions- och målstyrningsarbete samt praktiska implementationer av digitala lärverktyg mot ledningsgrupper på alla nivåer inom både privat och offentlig regi. Exempel på detta är ett flertal förvaltningsövergripande uppdrag.

På nationell nivå har Pär bl.a. arbetat med Sveriges Spetsutbildningar i nära samarbete med Utbildningsdepartementet där han tillsammans med elever och skolledare använt sociala medier och webb för att kommunicera utbildningarnas innehåll och struktur.

Pär är för sjätte året även projektledare inom ”Digital produktion - Lustfyllt lärande” inom Kulturdepartementets satsning Skapande Skola. Ett projektet som riktar sig mot elever i grundskolan och fokuserar på integrationen av estetiska lärprocesser i ämnesdidaktiken, har Pär ansvarat för processen från förvaltningsledning till klassrummet där över 300 ämnesövergripande projekt redovisats i form av elevproducerade filmer. Inblandade lärare och elever har arbetat aktivt med formativ bedömning med utgångspunkt från estetiska lärprocesser kopplade till styrdokumenten.

Genom sitt arbete som skolutvecklare, samt omfattande erfarenhet inom gymnasiet har Pär skaffat sig stor erfarenhet av att möta de behov som uppkommer i samband med en lyckad implementation av 1:1-satsningar. Genom att leda och/eller arrangera fortbildning av ledare, lärare och elever med fokus på framtida kompetenser och entreprenöriellt lärande har han mångårig erfarenhet av den praktiska implementationen av digitala verktyg i lärprocessen.

Pär har genom sin långa erfarenhet av IKT-arbete skaffat sig tillgång till ett omfattande pedagogiskt nätverk med stor samlad kompetens på nationell nivå. Sedan 2006 ingår Pär bl.a. i det globala nätverket ADE.

Pär är också certifierad utbildare för Apple inom Apple Professional Development (APD).